Oświadczenie PCM w sprawie nałożenia przez NFZ kary za rzekomą odmowę wykonania legalnej aborcji

W dniu 17 czerwca na konferencji prasowej Pani Izabeli Leszczyny, Minister Zdrowia, została upubliczniona informacja o karze w wysokości 550 tys. zł, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. za rzekomą odmowę przeprowadzenia u jednej z pacjentek legalnej aborcji.

Oświadczenie Pabianickiego Centrum Medycznego w przedmiotowej sprawie:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie zgadza się z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez NFZ i nałożoną karą w wysokości 550 tys. zł. Szpital nie odmówił pacjentce prawa do wykonania aborcji, wskazał jedynie, że konieczne jest przedłożenie przez pacjentkę ostatecznych wyników diagnostycznych.

Szpital skorzysta z przysługującego mu prawa zgłoszenia, na piśmie, do Prezesa NFZ odwołania od wyniku kontroli, tj. zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Stosowne pismo jest już w przygotowaniu. Od decyzji Prezesa NFZ będzie zależało dalsze postępowanie Szpitala. Szpital oświadcza, że w przypadku nieuwzględnienia odwołania Szpitala od wyniku kontroli przez Prezesa NFZ, wystąpi on na drogę postępowania sądowego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia wraz ze złożeniem do sądu wniosku umożliwiającego zablokowanie potrącenia kary przez NFZ.

Szpital stanowczo zaprzecza doniesieniom, jakoby w przypadku pacjentki zastosowano tzw. klauzulę sumienia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że żaden z lekarzy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala nie stosował w tym czasie ani nie stosuje obecnie tzw. klauzuli sumienia. Szpital podkreśla, że żadnej pacjentce nie odmówiono hospitalizacji i udzielenia świadczenia gwarantowanego, polegającego na terminacji ciąży w uzasadnionych prawnie i medycznie przypadkach. Również w sytuacji pacjentki, której prawidłowość udzielonych świadczeń była przedmiotem kontroli NFZ, nie doszło do odmowy udzielenia świadczenia. Szpital podejmował wszelkie działania mające na celu kompleksowe zaopiekowanie się pacjentką, działał z poszanowaniem praw pacjenta i należytą starannością.

W imieniu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Szpital) oświadczam, że w 2023 r. na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala prowadzone było postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentce w kontekście zapewnienia dostępności do świadczeń gwarantowanych. Postępowanie kontrolne zakończyło się nałożeniem kary umownej na Szpital na podstawie § 30 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zw. z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.