Regulamin odwiedzin

1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie; zaleca się je w godz. 10:00 - 12:00 oraz w godz. 14:00 - 18:00.
2. Poza zalecanymi godzinami odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu ich z ordynatorem/kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym.
3. Zgodę na odwiedziny pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych oraz pacjentów objętych izolacją wydaje po wcześniejszym uzgodnieniu warunków ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być zniesione lub ograniczone w stosunku do osób przez niego wskazanych.
5. Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w danym oddziale lub w szpitalu może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów.
6. Osoby odwiedzające teren szpitala wchodzą wejściem głównym.
7. Dzieci do lat 12 mogą uczestniczyć w odwiedzinach pacjentów jedynie pod opieką osoby dorosłej.
8. W sali chorych może równocześnie przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca chorego, a w przypadku, gdy odwiedzającym jest dziecko do lat 12 - dwie osoby: dziecko i dorosły opiekun.
9. Zaleca się, aby maksymalny czas odwiedzin nie przekraczał 2 godzin.
10. Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa, bez oznak infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunki); obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z chorobą zakaźną, osoby nietrzeźwe i osoby znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.

11. Odwiedzający są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej
 • dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala oraz przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną
 • poruszania się po terenie szpitala ograniczając się jedynie do przejścia do i z oddziału szpitalnego
 • pozostawania podczas odwiedzin jedynie w kontakcie z osobą odwiedzaną
 • w okresie jesienno - zimowym do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni (w godzinach jej pracy)
 • podporządkowania się wszystkim wskazówkom i poleceniom personelu medycznego
 • używania odzieży ochronnej, jeśli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu oraz do poszanowania mienia szpitala
 • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach
 • niezakłócania pracy personelu oddziału
 • korzystania w czasie odwiedzin z krzeseł i taboretów znajdujących się na wyposażeniu sali chorych

12. Odwiedzającym zabrania się:

 • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych przy pacjencie
 • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza
 • przynoszenia i podawania chorym żywności, która nie odpowiada zaleconej przez lekarza diecie
 • ze względów epidemiologicznych - przynoszenia i pozostawiania pacjentom kwiatów ciętych i doniczkowych
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
 • manipulowania przy aparaturze, urządzeniach instalacji medycznej, a także posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej
 • siadania na łóżkach
 • wprowadzania lub przynoszenia na teren szpitala zwierząt
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów - prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju
 • fotografowania i nagrywania osób przebywających w szpitalu bez ich zgody
 • zachowania naruszającego dobre obyczaje i normy moralne

13. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione podczas odwiedzin w oddziale.

Uwaga:
Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu będą proszone o opuszczenie terenu szpitala.