Prawa i obowiązki pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, porodu lub przewiezienia pacjenta do innego szpitala w przypadku decyzji personelu szpitala, iż pacjent nie może zostać przyjęty.
 4. Świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób oraz etyki zawodowej.
 5. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
  a) lekarz - zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie (lekarz może odmówić zasięgnięcia opinii lub zwołania konsylium, jeśli uzna, że jest to bezzasadne)
  b) pielęgniarka (położna) - zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej)
 6. Pacjent niepełnosprawny ma prawo wstępu do budynków Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. wraz z psem asystującym.
 7. Pacjent oraz pacjent małoletni, który ukończył 16. rok życia ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej, zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, wynikach leczenia i rokowaniu.
 8. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16. roku życia ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w punkcie 7 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 9. Pacjent oraz pacjent małoletni, który ukończył 16. rok życia ma prawo do uzyskania od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych.
 10. Pacjentowi małoletniemu przysługują te same prawa co pacjentowi dorosłemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana również rodzicom lub prawnym opiekunom; oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania.
 11. Żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o których mowa w punkcie 7.
 12. Informacji o prawach pacjenta wraz z uwzględnieniem przypadków ograniczenia tych praw.
 13. Informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 14. Informacji o planowych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, korzyściach, ryzyku, a jeśli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostyczno – leczniczych i profilaktycznych - współuczestniczenia w dokonywaniu wyboru.
 15. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia przez lekarza o zamiarze odstąpienia od leczenia pacjenta i wskazania realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego.
 16. Możliwości wypisania się ze szpitala na własne żądanie, uzyskania informacji o ewentualnych następstwach zaprzestania leczenia i poniesienia pełnej odpowiedzialności za skutki własnej decyzji.
 17. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo do zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.
 18. Zapewnienia przez szpital środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
 19. Zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych przez osobę wykonującą zawód medyczny, w szczególności związanych ze stanem zdrowia pacjenta (o ile nie zachodzą przesłanki związane z innymi przepisami, decyzją pacjenta, zagrożeniem życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób).
 20. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w punkcie 7.
 21. Pacjent, w tym małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem (zezwolenie sądu opiekuńczego), przedstawiciel ustawowy pacjenta mają prawo do wyrażenia zgody lub odmowy w formie ustnej lub pisemnej na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, jak również wyrażenia zgody lub odmowy w formie pisemnej na zabieg operacyjny lub zastosowanie metody leczenia bądź diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
 22. Intymności, spokoju i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz umierania.
 23. Leczenia bólu obejmującego podejmowanie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych działań określających stopień natężenia bólu, leczenie bólu oraz monitorowanie skuteczności tego leczenia.
 24. Wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny, niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń.
 25. Wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.
 26. Uzyskania swojej dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona.
 27. Wskazania osoby, którą szpital powinien powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta.
 28. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (koszt realizacji prawa nie może obciążać budżetu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.).
 29. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, z wyjątkiem decyzji prezesa lub wiceprezesa o ograniczeniu tego prawa ze względów epidemiologicznych. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Jeśli realizacja prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej skutkuje kosztami poniesionymi przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., koszty te ponosi pacjent. W przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez którą rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny nie ponosi kosztów związanych z realizacją tego prawa przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
 30. Zapewnienia opieki duszpasterskiej.
 31. Osobistego, nieskrępowanego kontaktu z najbliższymi osobami i duchownym w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia.
 32. Zgłoszenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek, narządów w innym celu niż dla ustalenia przyczyn zgonu.
 33. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego.
 34. Bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, wynikającego z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.
 35. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza do komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 

Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent po wyrażeniu zgody na leczenie szpitalne jest zobowiązany:
  a) stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego w zakresie leczenia oraz organizacji Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  b) przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza
 2. Pacjent pozostający w szpitalu ma obowiązek:
  a) zachowywać się kulturalnie
  b) przebywać w przeznaczonym dla niego miejscu w czasie wizyt, badań, posiłków
  c) nie zmieniać przydzielonego łóżka bez zgody personelu
  d) dbać o higienę osobistą
  e) nie zakłócać spokoju innym chorym oraz przestrzegać godzin ciszy nocnej
  f) szanować mienie będące własnością Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w czasie pobytu w szpitalu
  g) przestrzegać zakazu używania grzałek, czajników elektrycznych i innych urządzeń generujących dodatkowe koszty oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla pacjentów i personelu, z wyjątkiem ładowarek do telefonów komórkowych
  h) nie manipulować przy aparatach i urządzeniach leczniczych
  i) nie zanieczyszczać i nie zaśmiecać pomieszczeń Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. i otoczenia
 3. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia tytoniu, posiadania otwartych źródeł ognia (zapalniczek, zapałek), spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
 4. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pieniądze i dokumenty zatrzymane przez pacjenta.
 5. W przypadku rażącego naruszenia powyższych zasad pacjent może zostać obciążony kosztami oraz może być dyscyplinarnie wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta.