Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej po podpisaniu oświadczenia (wzór oświadczenia osoby bliskiej zmarłego pacjenta jest dostępny w Dziale Statystyki i Współpracy z NFZ), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprawy sporne dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej w przypadku sprzeciwu rozstrzyga sąd.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących formach:
  a) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem miejsca medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem możliwości sporządzania notatek lub wykonywania zdjęć
  b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  d) na informatycznym nośniku danych
 4. Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, złożony przez pacjenta, osobę upoważnioną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (wnioski są dostępne w Dziale Statystyki i Współpracy z NFZ oraz na stronie internetowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w zakładce „dokumenty do pobrania”. Wniosek należy złożyć w Dziale Statystyki i Współpracy z NFZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.).
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu – po raz pierwszy w żądanym zakresie
  b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 7. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w uzgodnionym przez strony terminie, bez zbędnej zwłoki.