Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej po podpisaniu oświadczenia (wzór oświadczenia osoby bliskiej zmarłego pacjenta jest dostępny w składnicy akt Pabianickiego Centrum Medycznego - w pokoju 18D, na niskim parterze szpitala), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprawy sporne dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej w przypadku sprzeciwu rozstrzyga sąd.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących formach:
  a) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem możliwości sporządzania notatek lub wykonywania zdjęć
  b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii (kserokopii/skanu) lub wydruku
  c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  d) na informatycznym nośniku danych
 4. Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, złożony przez pacjenta, osobę upoważnioną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Wnioski są dostępne w składnicy akt (pokój 18D, niski parter szpitala) oraz na stronie internetowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. (w zakładce „dokumenty do pobrania”). Wniosek należy złożyć w składnicy akt (pokój 18D, niski parter szpitala).
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w niżej opisanych formach Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. pobiera opłatę (zgodnie z obowiązującym cennikiem):
  a) jedna strona wyciągu albo odpisu - 14,24 zł
  b) jedna strona kopii (kserokopii/skanu) albo wydruku - 0,49 zł
  c) na informatycznym nośniku danych - 2,84 zł
 6. Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu – po raz pierwszy w żądanym zakresie
  b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
  c) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w:
  - w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  - art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
  d) w formie kopii dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego (świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego)
 7. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w uzgodnionym przez strony terminie, bez zbędnej zwłoki.