Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik: mgr Stefania Mosińska
Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Kaczorowska

Zakład opiekuńczo – leczniczy znajduje się na trzecim piętrze szpitala.

Telefony:
42 22 53 732 - sekretariat/kierownik/pielęgniarka oddziałowa
42 22 53 736 - pokój lekarski
42 22 53 738 - dyżurka pielęgniarek

Zakład opiekuńczo - leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację oraz kontynuację leczenia osób przewlekle chorych, a także osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym osoby te są niezdolne do samoopieki, wymagają kontroli i opieki lekarskiej oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do zakładu opiekuńczo - leczniczego o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Pacjent ZOL może liczyć na pomoc zespołu specjalistów - lekarzy (np. internisty, neurologa, psychiatry), pielęgniarek, psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta i dietetyka.

Zapewniamy:

 • profesjonalną, całodobową opiekę pielęgniarską
 • opiekę lekarską
 • konsultacje w/w specjalistów
 • rehabilitację ruchową w zakresie podstawowym
 • w razie konieczności - podstawowe badania dodatkowe
 • miłą atmosferę, wzajemną życzliwość i troskę
 • terapie zajęciową
 • opiekę duszpasterską

W razie pogorszenia stanu zdrowia podopieczni ZOL są kierowani do oddziałów szpitalnych.

Pobyt w zakładzie opiekuńczo – leczniczym jest płatny - to 70% dochodu pacjenta.

W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje wyżywienie i zakwaterowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje specjalistyczną opiekę medyczną (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, a także badania, leki i wyroby medyczne - pieluchomajtki).

Dokumentacja wymagana do umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego/zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.
 2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego/zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.
 3. Karta oceny wg skali Barthel.
 4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
 5. Aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
 6. Oświadczenie świadczeniobiorcy o zgodzie na potrącanie opłaty za pobyt w ZOL (w wysokości 70% dochodu).
 7. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL (do wglądu).
 8. Dokumentacja medyczna (karty informacyjne ze szpitala, wyniki ostatnich badań).
 9. Aktualne wyniki:
  - morfologii krwi
  - OB
  - badania ogólnego moczu
  - zdjęcia RTG klatki piersiowej

Dokumenty muszą być wypełnione w sposób czytelny. Można je pobrać ze strony internetowej Pabianickiego Centrum Medycznego (w zakładce: dokumenty do pobrania) oraz osobiście w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (III piętro szpitala), w godz. od 9.00 do 14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem (42) 22 53 732.

Zakład dysponuje 38 łóżkami.

 • Kierownik:

  mgr Stefania Mosińska

  Pielęgniarka oddziałowa:

  Barbara Kaczorowska

 • Telefony:

  42 22 53 732 - sekretariat/kierownik/pielęgniarka oddziałowa
  42 22 53 736 - pokój lekarski
  42 22 53 738 - dyżurka pielęgniarek