Przychodnia Nr 3 - ul. Nawrockiego 24A

Kierownik Przychodni Nr 3: Izabela Szewczyk - Tatucha
tel. 533 252 146

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7:00 - 18:00
Rejestracja: poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 18:00
Rejestracja telefoniczna: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00, telefony: (42) 22 53 764, (42) 22 53 780, 577 006 458 - w godzinach pracy przychodni

Teleporady są udzielane w godzinach pracy lekarzy.

Godziny przyjęć w poradni lekarza POZ:
poniedziałek: 12:00 – 18:00
wtorek: 8:00 – 14:00
środa: 12:00 – 18:00
czwartek: 8:00 – 14:00
piątek: 8:00 – 14:00

Godziny przyjęć w poradni lekarza POZ dla dzieci:
poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek: 8:00 – 18:00
środa: 8:00 – 18:00
czwartek: 8:00 – 14:00
piątek: 12:00 – 18:00

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań jest realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 10:00.

Odbiór wyników: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00.

Wizyty w ramach ubezpieczenia NFZ, po złożeniu deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, są bezpłatne.

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217 z późń. zm.) pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

Szczególne uprawnienia pacjenta

Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej korzystają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz kombatanci.
 3. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 4. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 5. Świadczeniobiorcy wpisani na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów – w zakresie przeszczepów.
 6. Kobiety w ciąży.
 7. Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 8. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 9. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 10. Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie – na podstawie zaświadczenia potwierdzającego co najmniej 3 donacje, wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum MSWiA. Uprawnienie przysługuje przez 12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. 
 11. Świadczeniobiorcy, którzy legitymują się zaświadczeniem potwierdzającym następstwa zdrowotne spowodowane przez zdarzenie medyczne i okres ich przewidywanego trwania. Uprawnienie przysługuje przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia.

Osoby, które mają szczególne uprawnienia i chcą skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej muszą okazać dokument potwierdzający te uprawnienia.

Poza kolejnością jedynie ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej korzystają Dawcy Przeszczepu.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza że:

 1. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 2. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia.
 3. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 4. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1185)

Pabianice, data obowiązywania: 06 września 2023 roku

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Dla kogo bezpłatne leki?

Program jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki mają ukończony 75. rok życia.

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową w wysokości 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75. roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki z programu LEKI 75+ może wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
 • lekarz wystawiający receptę dla siebie i swojej rodziny • Kierownik Przychodni Nr 3:

  Izabela Szewczyk - Tatucha
  tel. 533 252 146

   

 • Godziny pracy:

  poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 18:00

  Rejestracja:

  poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 18:00

  Rejestracja telefoniczna:

  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00,
  telefony: (42) 22 53 764, (42) 22 53 780, 577 006 458 - w godzinach pracy przychodni